IFK’s förslag till byggnad av hall

 • 23/08/2020

Till kommunstyrelsen i Motala Kommun.

Undertecknade önskar att kommunstyrelsen tar ställning till nedanstående förslag:

Sammanfattning förslag

Ett nybildat bolag träffar avtal med Motala Kommun om att uppföra en enkel hallbyggnad på nuvarande bandyplan sedan denna flyttats 8 meter. Avtalet omfattar leasing/förhyrning av byggnaden och kommunal borgen för upptagna lån för att hålla hyreskostnaden så låg som möjligt. Tack vare ökade intäkter och inbesparade kostnader blir effekten på kommunens driftsbudget ytterst marginell. Byggnaden medför även minskad energiåtgång. Energibesparingarna efter ett hallbygge ökar dessutom i takt med det allt varmare klimatet. Möjligheten att under byggtiden skapa arbete för ungdomar i kommunen kommer också att tas till vara.

Vi har noterat att även en kommunal borgen begränsar kommunens lånemöjligheter men noterar samtidigt att redovisade planer på byggnation av bostäder på befintligt område med rivning av ishockeyhall och nybyggnation av ishockeyhall på annan plats innebär att lånemöjligheterna begränsas mer än den av oss föreslagna borgen. En ny ishockeyhall, som torde kosta mer än 100 mkr, medför dessutom ren kapitalförstöring eftersom den befintliga hallen är i hyggligt skick och torde kunna användas under ytterligare 25-30 år. Om låneutrymmet ändå skulle anses begränsat, är det vår bedömning att det nybildade bolaget med ett hyresavtal i botten kan finansiera investeringen utan borgen. Räntekostnaden och hyran ökar dock i så fall.

Det har anförts att trafiksituationen i anslutning till bandybanan skulle utgöra ett stort problem. Enligt vår uppfattning har det under senare år knappast varit några problem alls även när vi någon enstaka gång haft närmare 2 000 åskådare. Samma sak gäller för fotbollsarenan bredvid bandybanan.

Vi vill slutligen lyfta fram folkhälsoperspektivet. Ett hallbygge medför alltid en utökad ungdomsverksamhet och dessutom ökade möjligheter till allmänhetens åkning enligt erfarenheterna från hallbyggen runt om i Sverige.

Förslaget i detalj

IFK Motala Bandyklubb bildar med hjälp av privatpersoner ett aktiebolag, som investerar i en enkel hallbyggnad och en ny kylanläggning på befintlig arena, dock med förskjutning av bandyplanen så att den skyddsvärda eken får av länsstyrelsen fastlagt utrymme.  Aktiebolaget träffar ett avtal med Motala Kommun om leasing/förhyrning av anläggningen och med kommunal borgen för de lån som tas upp. Leasingavgiften ska täcka ränta på upptagna lån, aktieutdelning med 4% på tillskjutet kapital och 50 tkr för administration av bolaget. Aktieägarna ska lämna en option till Motala Kommun att förvärva bolaget mot en ersättning motsvarande tillskjutet kapital.

Ekonomi

I förhållande till tidigare framlagda förslag avser vi att avstå från en betongplatta. Anledningen till det är att undvika kostnaden för att ta upp de nylagda kylrören för att sedan placera dem i betongplattan på isbanan. Om önskemål om att använda bygganden under den tid, som is saknas, skulle föreligga, föreslår vi att ett flyttbart golv förvärvas för att vid behov användas.

Investeringsutgiften har av oss beräknats till ca 85 mkr. Härav avser 8-9mkr nytt kylmaskineri, en under alla omständigheter nödvändig investering, eftersom det befintliga är mer än 50 år gammalt. Till detta kommer investering i ismaskiner, som är nödvändiga av miljöskäl. Då nuvarande ismaskiner är i stort behov av utbyte, måste ändå en investering göras i närtid. IFK Motala Bandyklubb åtar sig att genom eget arbete och sponsrat material svara för 3 mkr av investeringen. I hyresavtalet bör det sättas ett tak för investeringsutgiften på 85 mkr, så att oförutsedda utgifter inte äventyrar projektet.

Vi rekommenderar att hyresavtalet skrivs på 40 år och att amortering och avskrivning görs med 2,5% per år. Med 1% ränta och ca 20% i bolagsskatt blir då hyreskostnaden det första året maximalt 3 085 000 kr (3,5%x 81 mkr + 5%x 4 mkr + 50 tkr). Härav avser 280 000 – 315 000 kr hyra av kylmaskineriet. Vid oförändrad ränta sjunker sedan den årliga hyreskostnaden i takt med amorteringarna.

Årshyran för själva byggnaden blir initialt således maximalt ca 2 800 000 kr och kommer sedan att sjunka i takt med gjorda amorteringar. Vi har tidigare beräknat att inbesparade driftskostnader och ökade hyresintäkter uppgår till ca 1 400 000 kr. Om hänsyn tas även till indirekta effekter (av oss uppskattade till 1 300 000 kr) av ett hallbygge i form av skatteintäkter från spelare, som lämnar Motala, om ett hallbygge inte blir av, och av inbesparade kostnader för elever som studerar på hemmaplan i stället för på orter med bandygymnasier, där det finns hallar, blir hallens påverkan på kommunens driftsbudget ytterst marginell.

Övrigt att beakta

Det har tidigare framförts att Sernekes byggfirma ansåg att nuvarande idrottsplatsområde var en nödvändig pusselbit i Motalas bostadsutveckling. Vid kontakt med huvudägaren Ola Serneke säger han att byggplanerna i Motala Verkstadsområdet inte påverkas om idrottsplatsområdet får bli kvar. Vi noterar även att de nyligen offentliggjorda planerna på byggnation av bostäder i Bråstorp och att även byggnation av bostäder i anslutning till Varamon torde vara väl så intressanta som alternativ.

Den detaljplan, som idag omfattar ett hallbygge, stämmer inte helt med vårt förslag, vilket bygger på den utredning, som konsultfirman Ramböll utfört. Den egentliga skillnaden mellan detaljplanen och förslaget är att två omklädningsrum rivs och ersätts av en sidobyggnad, som rymmer kansli, restaurang och omklädningsrum. Det föreslagna hallbygget och sidobyggnaden ryms inom den nuvarande detaljplanens begränsningslinje. Det är vår bedömning att vårt förslag endast innebär mindre avvikelser mot detaljplanen, varför en ny detaljplan inte synes vara erforderlig. Om en ny detaljplan mot förmodan behöver upprättas, kan vi åta oss att ta fram underlag för en ändring av detaljplanen, om kommunens resurser för detta är begränsade.

Vi avser att tillämpa LOU vid upphandlingen. Upphandlingen kommer att ske i samverkan med kommunen. Motala Kommun ska givetvis ha full insyn i både upphandlingen och redovisningen av projektet. Vi tar fram förfrågningsunderlag, som ska godkännas av kommunen. Även utvärderingen av anbud ska ske i samverkan med kommunen.

Avslutningsvis vill vi återigen betona vikten av att en enkel hallbyggnad kommer till stånd. Ett elitserielag ger bra PR för kommunen inte minst därför att idrottsintresserade familjer, som överväger att flytta till Motala, ser på möjligheterna att bedriva idrott i kommunen. Vi vet även att ungdomsverksamheten i klubbar och allmänhetens åkning i städer, som fått bandyhallar, ökat betydligt. Från hållbarhetssynpunkt innebär en byggnad betydande energibesparingar inte minst mot bakgrund av det allt varmare klimatet.

 

Motala den 22 augusti 2020

Bo Ribers      Lars Johansson       Pär Beckne           Pär Höckert

2 Svar till "IFK's förslag till byggnad av hall"

 • comment-avatar
  Arne Drott
  25/08/2020 (14:23)
  Reply

  När jag flyttade till Motala 1967 var isbanan ny. Det berättades då med emfas om det fantastiska arbete man lagt ner för att på frivillig väg skapa anläggningen. Allmänheten och företag hade fått teckna andelar för att skapa underlag till bygget. Det var många som drog sitt strå till stacken men den som var drivande i verksamheten var Gösta Perdahl, som var chef över Domus i Motala. Jag lärde känna dalmasen Perdahl i samband med Domusbygget och förstår att hans vilja kunde försätta berg. Med på tåget var väl också Fullmäktigeordföranden Tore Pettersson och Kommunalrådet Assar Bergqvist, som gjorde det möjligt att disponera mark för banan. Under hela den diskussion, som pågått rörande bandyhall har inte ett ord sagts om detta. Eftersom kommunen i princip fick en isbana av allmänheten borde den velighet, som politikerna visat i ärendet rivit upp en folkstorm med krav på hall. Inte ett ord har sagts om detta i de diskussioner, som förts i ärendet. Varför? Jo för att motalaborna inte bryr sig. Publiksiffrorna, som ligger runt 250 pers, då det gäller elitidrott borde vara ca 2500, om motalaborna var angelägna om sitt lag. Man behöver bara titta på den flykt av spelare, som skett under åren. Om man haft ett gediget intresse hade det blivit ramaskrin, när spelare efter spelare gick till konkurrenter. Kent Edlund, Patrik Sandell, Henrik Hagberg, Anders Bruun, Patrik Hellman, David Brodén. I Edsbyn, Bollnäs, Sandviken och Vetlanda hade företag och enskilda gjort allt vad de kunnat för att skapa utbildning och anställning åt de här individerna. Icke så i Motala. Man böjer sig och köper läget. Jag vet heller inte några andra städer, där ungdoms- och juniorlandslagsspelare valt att satsa på fotboll i div IV istället för på allsvensk bandy, vilket vid flera tillfällen skett i Motala.
  Det är därför inte förvånande att politikerna helt nonchalerar det rättmätiga krav IFK har ställt. Man vet att IFK inte kan nå något resultat utan kommunens agerande, som om man kan skjuta på problemet tillräckligt länge löser sig självt. I framåtsträvande kommuner, läs Eskilstuna, har man låtit privata aktörer bygga anläggningarna, som kommunen sedan hyr. Jag har med vemod följt ärendet och beklagar att våra politiker inte lever i nuet. Jag kan bara beklaga att jag som har uppnått aktningsvärd ålder aldrig får se någon bandyhall.
  Jag beundrar IFK:s företrädare, som oförtrutet jobbar vidare, trots att man hela tiden slår huvudet i väggen.
  Arne Drott
  F d IFK-ordf

 • comment-avatar
  Jånni
  23/08/2020 (13:26)
  Reply

  Välskrivet, konkret och väl underbyggt. Tackar kommunstyrelsen mej till detta skulle det vara ytterst förvånande.


Kommentera

.