Ekonomin för en ishall inkräktar ej på investeringar

Nedan insändare publicerades idag i MVT från vår hallgrupp

Som framgick av vår presskommuniké den 23/8 har vi gjort en kalkyl, där vi jämfört en ishalls inverkan på kommunens ekonomi med alternativet att laga och lappa den befintliga anläggningen. Kalkylen presenterades den 24/8 för politiker, som representerar de styrande i kommunen. Denna kalkyl visar en marginell skillnad (1,4 miljoner) i merkostnad vid ett hallbygge.

Anledningen till att det blir så liten skillnad mellan alternativen är att vi tagit hänsyn till att en investering i en ishall inte bara ökar kapitalkostnaderna (räntor och avskrivningar) utan också medför minskade kostnader för personal och elektricitet. Dessutom medför en ishall ökade intäkter i form av hyror, bättre betalt för arenanamnet och framför allt skatter, som spelarna i IFK och deras respektive betalar.
I kalkylen för lappa och laga har vi lagt in en kostnad på 30 miljoner, vilket är den siffra som kommunens tjänstemän nämnt. Enligt vår uppfattning kommer den verkliga kostnaden att bli betydligt högre. Om man i stället utgår från en kostnad på 40 miljoner blir den årliga merkostnaden för ett hallbygge cirka 0,2 miljoner. Då ett uteblivet beslut om byggnation av en ishall får till konsekvens att bandyklubbens spelare lämnar Motala för spel i andra elitserielag, innebär avsaknaden av förebilder även att bandyintresset hos ungdomarna minskar i en tid då vikten av att ungdomar idrottar är utomordentligt viktig.
Det är vår uppfattning att priset för beslutet att inte bygga en ishall är orimligt högt. Att försvara ett beslut att inte bygga och därigenom spara någon miljon är inte försvarbart, då det inte begränsar möjligheterna till satsningar på skola, vård och omsorg. Som framgått av sociala medier har beslutet att inte bygga medfört ett mycket stort antal protester mot beslutet. Vi noterar även att ett drygt sextiotal företagare i en insändare uppmanat kommunen att bygga en ishall på befintlig plats. Av de tillfrågade var det endast fyra,som av omsorg om den egna rörelsen inte ville ställa sig bakom uppmaningen.
Vi uppmanar mot bakgrund av ovanstående de styrande att ompröva beslutet om ishall.

//IFK Motala hallgrupp