Insändare i MVT

Vi har utifrån det inlägg som Mark Henriksson och Per Stark gjorde i MVT försökt att få svar på hur majoritetspartierna tänker om plats för hallbygge, men det är fortfarande vaga svar.

 

Se majoritetspartiernas svar på nedan insändare, på mvt.se

OBEGRIPLIGA TURER I ISHALLSFRÅGAN
Den 24 april fick IFK Motala det slutgiltiga beslutet om att de styrande i Motala inte hade för avsikt
att bygga en ishall. Konsekvenserna av detta beslut är väl kända. IFK tvingas dra sig ur elitserien och
måste starta om på nytt i division 1. Spelare och tränare väljer att flytta från Motala för att kunna
utvecklas. Även ungdomsverksamheten drabbas negativt. Hur kunde det bli så här?

Före valet 2022 kom det dåvarande styret med det glädjande beskedet att de vill bygga inte bara en
utan två ishallar i Varamon. Utöver en hockeyhall skulle det byggas en större ishall för bandyspel, för
skrinnarna, skolorna och allmänheten. Även om motivet för detta inte angavs borde det rimligen vara
att det fanns ett behov av en större ishall i Motala. Inför valet 2022 svarade samtliga partier vid en
politikerutfrågning ja på frågan ”kommer det att byggas en bandyhall inom mandatperioden?”
Moderaterna förde även fram reklambudskapet ”Vi bygger ishallar”.

Arbetet med ishallprojektet, som hade kostnadsberäknats till 295 mkr, fortskred med framtagning av
förfrågningsunderlag och inhämtning av offerter. Offerterna, som inkom i början av 2023, visade sig
dock ligga betydligt högre än de 295 mkr som projektet beräknats kosta. De styrande beslutade
därför att avbryta upphandlingen och att bordlägga ishallfrågan.

Redan 2022 hade IFK Motala skissat på en alternativ ishallslösning med innebörden att hockeyhallen
skulle rustas upp och att en ishall byggs på befintlig plats inom ramen för den antagna detaljplanen
för aktivitetshallen. Denna tanke hade även framförts av den dåvarande oppositionen, som ansåg att
denna lösning innebar en bättre hushållning med kommunens resurser. De styrande var dock
negativa men förklarade aldrig hur värdet av att bygga bostäder på befintlig plats kunde vara högre
än kostnaden (300 – 400 mkr) för att bygga ett nytt isstadion på annan plats.

Trots detta fortsatte vår hallgrupp med att ta fram kalkyler för en ishall på befintlig plats och
framförde förslaget att få presentera våra underlag för de styrande så att de kunde uppdra åt
kommunens tjänstemän att granska underlagen. Detta hörsammades i februari 2024 genom att vi
uppmanades att skicka in våra underlag, som skulle granskas av tjänstemännen. Då vi inte fick någon
reaktion från de styrande presenterade vi underlagen för oppositionen, varvid vi underströk vikten av
att ett beslut i ishallsfrågan inte kunde dröja längre om vi skulle kunna hålla ihop vårt elitserielag.
Vårt förslag var att oppositionen skulle lämna ett förslag till avsiktsförklaring om byggnation av en
hall klar till säsongen 25/26. Det framkom därvid att oppositionen var beredd att den 23 april lämna
ett sådant förslag under förutsättning att ytterligare ett parti var berett att stödja förslaget. Då vi fått
indikationer på att avsiktsförklaringen skulle kunna få majoritet i kommunstyrelsen, var vi ganska
optimistiska beträffande möjligheterna till en lösning av ishallfrågan. Tyvärr fick avsiktsförklaringen
inte det erforderliga stödet.

Vi anser mot bakgrund av ovanstående att både IFK Motala Bandyklubb och övriga motalabor borde
få följande frågor besvarade av de styrande i Motala:
1. Om de styrande konstaterat att det fanns ett behov av en större ishall i Varamon vill vi veta
varför detta behov inte längre föreligger trots att kostnaden för alternativet hallar på
befintlig plats väsentligt understiger den projekterade kostnaden för hallar i Varamon?
2. De styrande har på senare tid framfört att det aldrig varit aktuellt med byggnation på
befintlig plats. Varför har man då i början av 2024 begärt in våra underlag för hall på befintlig
plats och dessutom kontaktat projektledaren för ishallsbygget i Katrineholm?
3. Hur försvarar de styrande det ekonomiska beslutet att bygga ett nytt isstadion för att få plats
med några hundra bostäder, där hockeyhallen och isbanan ligger idag?

//Styrelsen i IFK Motala Bandyklubb